Società di Danza

Home > Praga

Èeský Krumlov

Vás velmi srdeènì zve na

 

veèerní kurz tance 19. století

 

 

v sobotu 20.3.2010

ve veèerních hodinách

v Mìstském divadle

Horní Brána 2, Èeský Krumlov

 

                

Zván je každý, taneèní veèer bude ochutnávkou tancù 19. století, které se vyuèují na pravidelných kurzech v Praze, v Itálii a po celé Evropì.

 

CO? Spoleèenské tance z doby Johanna Strausse (staršího i mladšího) a rozkvìtu a slávy vídeòské opery: mazurka, polka, ètverylky, skotské tance reel a jig, a samozøejmì král spoleèenského tance, valèík.

 

KDO? Lektory budou Kateøina Doležalová a LukᚠKlement.

 

PRO KOHO? Pro všechny. Kurz je urèen pro dospìlé i mladé každého vìku, zvìdavce, amatéry i profesionály. Pro zájemce-amatéry mùže být kurs dobrým rozšíøením tøeba jen jejich „plesového repertoáru“, pro taneèníky rozšíøením jejich repertoáru a pøehledu profesionálního. Páry jsou vítány, ale nejsou podmínkou.

 

 

PRO PØIHLÁŠENÍ A DALŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE:

Kateøina Doležalová (tel. +420 606 781 150), e-mail: danza1900@seznam.cz .

 

Více informací také na www.societadidanza.it .

 

 

T̊ÍME SE NA VÁS!

 


Società di Danza - Czec Republic